ULS 欢迎您!
ULS 欢迎您!
> 产品中心 > 抑制剂 & 激动剂 > MAPK/ERK Pathway > JNK
JNK
 • OVA-E1 peptide TFA

 • OVA-E1 peptide

 • JIP-1(153-163)

 • D-JNKI-1

 • (-)-Zuonin A

 • Actein

 • Juglanin  ULS 的所有产品和服务仅用于科学研究,我们不为任何其他用途提供产品和服务(也不为任何个人提供产品和服务)Copyright © 2020-2021 ULS. All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备2021013238号-1
  0.277588s